Talousarviopuhe maanantaina 14.11. valtuuston kokouksessa

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet, lehdistö ja muut kokousta seuraavat.

Liedon kaupunginvaltuusto käsittelee tänään vuoden 2023 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024-2025. Alkukesästä kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi talouden kehyksen, joka perustui silloisiin tiedossa olleisiin taloudellisiin lähtökohtiin. Lautakunnat saivat evääkseen tiukan raamin. Kuluneen syksyn aikana on lautakuntien talousarviokokouksissa tehty arvovalintoja yrittäen siten pysyä kehyksen sisällä.

Meillä on takana poikkeukselliset vuodet koronan ja Venäjän hyökkäys sodan vuoksi, niillä on ollut massiiviset taloudelliset vaikutukset pakottaen meidät monet myös hidastamaan tahtia ja pohtimaan, mitkä asiat ovat meille tärkeitä ja säilyttämisen arvoisia. Arvostus julkista sektoria ja julkisen sektorin työntekijöitä kohtaan on kasvanut. On havahduttu siihen, että kriisin iskiessä on hyvä asia, että meillä on vahva julkinen sektori niin terveydenhoidon, koulutuksen kuin myös kulttuurin osalta, joka pystyy kantamaan vastuuta vakavan kriisin edessä.

Talousarvio on kokonaisuus. Palvelujen saatavuudesta ja laadusta on huolehdittava. Investointien tarpeellisuus on kyllä kaupunginhallituksen käsittelyssä tiedostettu, mutta samalla myös on pitänyt tarkkaan arvioida toteuttamisaikataulut. Ratkaisun avaimet tulevien vuosien rakentamisesta, ovat valtuustolla. Viime vuosina olemme aktiivisesti kaavoittaneet tontteja ja kauppa on niin asuin- kuin yritystonttien osalta ollut vilkasta.  Kaupunkimme koko ja sijainti kyllä, tarjoaa näitä monia mahdollisuuksia, kun vain rohkeasti uskallamme näihin tarttua.

Sosialidemokraattisen ja Vasemmistoliiton tavoitteemme talousarvioon – lähipalvelujen turvaaminen, sivistyksen, elinvoiman ja vastuullisen kasvun edistäminen ilmenee pitkältä osin talousarvioesityksestä. Positiiviset yllätykset ovat tervetulleita mutta kunnan toistuva palveluiden alibudjetointi ei. Hintojen nousua ei tosin voi ennakoida täysin tällaisessa maailman tilanteessa.

Kaupungin talouden kuva on kääntynyt viime vuoden aikana positiiviseen suuntaan. Kaupungin verorahoitus, eli verotulot ja valtionosuudet, ennustetaan toteutuvan noin 5 miljoonan ylijäämäisenä. Positiiviseen verotuloennusteeseen ovat vaikuttaneet ansiotulojen kasvu, yhteisöveron kehitys ja työllisyystilanteen paraneminen.  Viime kaudella tehdyt vaikeat päätökset sekä maan hallituksen toimilla on ollut positiivinen vaikutus, kun Koronan aiheuttamat kustannukset on korvattu täysmääräisinä.

Vuonna 2022 pystyimme edistämään ja viemään maaliin monia kaupunkilaisten arkea ja hyvinvointia edistäviä hankkeita.  Tämä kaikki oli mahdollista, sillä alueen väestökasvu, yritysten menestyminen ja vastuullinen taloudenpito ovat taanneet vahvan talouden.  Panostimme uusiin asuinalueisiin, jokipolku valmistui ja saimme  uuden ulkokuntosalin kaupungintalon puistoon, jotka ovat olleet aktiivisesti kaupunkilaisten käytössä.    

Tänä vuonna lasten määrä on kasvanut poikkeuksellisen paljon, joten olemme joutuneet pohtimaan väliaikaisratkaisua päivähoidon tilahaasteisiin.  Kenenkään perheen ei pidä joutua tilanteeseen, jossa epätietoisuus varhaiskasvatuksen toimivuudesta velloo arjessa. Me edellytämme, että perheet voivat olla luottavaisin mielin siitä, että kaupungin tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut toimivat myös jatkossa. Tarvittaessa ensi vuonna on myös kyettävä nopeastikin lisäbudjetilla tai muilla toimilla reagoimaan akuuttiin varhaiskasvatuksen tilanteeseen, jos tilanne ei ala parantua riittävän nopeasti.

Korona-aika koetteli monia perheitä ja arjen palautuminen normaaliksi on vaatinut paljon toimenpiteitä. Miten voisimme tukea lasten, nuorten ja perheiden jaksamista paremmin ja antaa heille turvaa ja toivoa paremmasta. Miten voimme huolehtia siitä, että ne, jotka eivät jaksa, saavat apua. Sen yhtenä kulmakivenä on toimivat ennaltaehkäisevät palvelut sekä panostukset varhaiskasvatuksen ja koulutuksen laatuun. Osaamistavoitteissa onnistumiselle on välttämätöntä, että oppimisen tuki tulee olla riittävää ja se on jokaisen lapsen saatavilla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Perheiden hyvinvoinnista voimme luoda yhden Liedon ylpeydenaiheen.  Päivähoidon ja koulujen osalta on varmistettava, että meillä on asianmukaiset ja riittävät tilat. Yksi seuraavien vuosien suurimmista toimitilanhankkeistamme tulee olemaan uuden keskuskoulun rakentaminen. Tiedämme ettei Liedon kaupunginvaltuuston on myöntämä 16 miljoonan euron määräraha riitä, koska  inflaatio kiihtyy ja rakennuskustannusten nousu on ollut suurta. Tärkeitä on, että pohdimme vaihtoehtoja aidosti seuraavan 30- 50 vuoden tarpeisiin.  On tärkeää suunnitella tilat muuntojoustaviksi ja tilatehokkaiksi, huomioiden tilojen yhteiskäyttömahdollisuudet. 

Olemme uuden äärellä, tämä vuosi on varauduttu tehtävien siirtoon hyvinvointialueelle, joiden on onnistuttava. Kaupunkilaisille muutoksen ei tule näkyä, vaan palveluiden on pelattava. Henkilöstölle uudistus on kuitenkin iso muutos. Työntekijämäärämme vähenee merkittävästi. Johtamiseen, tiedon kulkuun ja vuorovaikutukseen on panostettava aikaisempaa enemmän. Tärkein voimavaramme on terve, hyvin johdettu sekä osaava ja motivoitunut henkilökunta. Tähän tavoitteeseen pääsy edellyttää hyvää johtamista. Tämän mekin allekirjoitamme juuri päätetystä strategiasta ja haluamme painottaa tätä. Hyvinvoiva henkilöstö lisää vetovoimaa ja pitovoimaa meidän henkilöstömme osalta. Työntekijöiden on oltava niin tyytyväisiä ja hyvinvointisia, että he ovat valmiita suosittelemaan työnantajaansa.

Elinvoimaisuudessa  ja yrityshenkisyydessä olemme tällä hetkellä kuntien kärkeä. Lieto on luonut yrittäjyydelle erinomaisen  kasvualustan,  meillä ymmärretään yrittäjyyden merkitys paitsi oman kaupungin, myös koko yhteiskunnan kannalta. Yrittäjyys ja kunnan palvelut muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden Siitä kiitos kuuluu Liedon elinkeinopalveluille, joka tekee tiivistä yhteistyötä alueen yrittäjien kanssa. 

Nyt kun olemme valmistautumassa TE-24 muutokseen, on Liedon kaupungin työllistämisyksikkö Kisälli ollut tässä asiassa aktiivinen. Työllistämisyksikköämme myös kuullaan, kun alueelle kehitetään uutta mallia, kisälli on valtakunnallisestikin tunnustettu ja arvostettu työllistämisyksikkö. Liedossa on pystytty hoitamaan edelleen sijoittaminen poluttamisen kautta hyvin. Sakkomaksut ovat pieniä ja työttömyysluvut ovat äärimmäisen alhaalla 4,2%. Myös kohtaanto-ongelmalta on vältytty hyvän edelleensijoittelun vuoksi Liedossa.  

Kun suuntaamme katsettamme tulevaan, täytyy toimien tuloksissa näkyä se, että kaupungin asukkaiden hyvinvointi on edelleen prioriteettimme. Tämän arvovalinnan voimme kaupunkilaisille osoittaa sillä, että kaupungin palveluista pidetään kiinni. Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuuksia luodaan pitämällä huolta olosuhteista, jotka edistävät ja tukevat terveyttä sekä hyvinvointia sekä osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitoa. 

Hyvinvoinnin ohella myös varhaiskasvatus ja koulutus, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalvelut, kaavoitus sekä liikennejärjestelyt vaikuttavat hyvinvointiin ja asukkaiden elämänlaatuun. Meidän tulee varmistaa, että hyvinvoinnin edistämistä toteutetaan monialaisella eri hallinnonalojen välisellä yhteistyöllä. Käytettävien keinojen tulee pohjautua kaupunkilaisten tarpeisiin. Osallisuuden edistämiseksi on välttämätöntä tukea yhteisöllisyyttä ja ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa kaupunkimme toimintaan sekä päätöksentekoon. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteutetaan jatkossa yhdessä hyvinvointialueen, järjestöjen, seurakunnan ja yritysten kanssa. Jaetusta yhteisestä vastuusta päästään toivottavasti vihdoin yhteiseen tekemiseen.  Hyte- työssä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden merkitys nousee nyt uudelle tasolle ja meidän rohkeudella ja luovuudella on entistä suurempi vaikutus mielikuvaan Liedosta.  Hyvinvoinnin edistäminen tulee nähdä tuottavana investointina, johon kannattaa paneutua ja panostaa. Taitavasti kohdistetut panostukset maksavat itsensä sekä lyhyellä että pitemmällä ajalla. Nämä ovat merkittäviä menestystekijöitä, toivomme hyvinvointiin panostamisen houkuttelevan uusia asukkaita muuttamaan Lietoon. 

Nautelankosken museo hoitaa koko kaupungin museotoiminnan mukaan lukien Tarvasjoen museon, jolla työmäärä on kasvanut, mutta avustusmäärärahat ovat pysyneet samana. Museotoiminnan kehittäminen tarvitsee museoammatillista lisätyövoimaa, sillä museon seuraavien vuosien isona tavoitteena on kunnostaa Liedon keskustassa oleva kultuurihistoriallisesti merkittävä Annantuvan alue. Nautelankosken museon tuki on tärkeää meidän ennaltaehkäisevän toiminnan ja sivistystoiminnan kautta. Me emme vain anna rahaa, vaan me myös saamme. Sillä raha ei ole vastikkeetonta. Liedossa opetussuunnitelmiin kuuluu Nautelan koskella vierailuja eri luokka-asteilla ja Liedon työllistämisyksiköllä on edelleen sijoituspaikkoja Nautelankoskella.

Suomen tavoite on olla hiilineutraali 2035 ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen. Suomi on ollut edelläkävijä talouden ympäristöystävällisissä ratkaisuissa, tarvitsemme kauaskantoisia päätöksiä tulevan kasvun vahvistamiseksi myös Liedossa. Voisiko Vihreä siirtymä   olla kaupunkimme seuraavien vuosien elinvoimaisuuden mahdollistaja. Jos aiomme pysyä aallon harjalla ja kärjessä yrittäjähenkisenä kaupunkina on tämäkin mahdollisuus uskallettava käyttää.

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja

Meille tärkeää on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, sen puolesta teemme jatkossakin työtä Liedon kaupunginvaltuustossa palveluista päätettäessä.  Liedon Sosialidemokraattien ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmät kannattavat kaupunginjohtajan tekemän talousarvioesityksen  ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 hyväksymistä seuraavilla muutoksilla;

Esitämme myös ettei kirjastotyöntekijän palkkakulua 43 000€ poisteta, vaan pysytään toimialajohtajan ja asiantuntevan lautakunnan ehdotuksessa.

Esitämme, että talousarvioon  lisätään alkuperäiseen talousarvioon suunniteltu 60000€ määräraha osallistavaan budjetointiin. Osallistuva budjetointi siirtää päätösvaltaa kaupunkilaisille – ja parhaimmillaan lisää hyvinvointia.

Haluan lausua myös kiitokseni ryhmien neuvottelijoille, ja virkamiehille rakentavasta yhteistyöstä niin kuluneen vuoden kuin talousarvioneuvotteluiden osalta. Kiitos!

Liedossa 14.11.2022 Liedon Sosialidemokraattinen ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmät