402 Piippo Niina

Kuka Niina ❓

Olen 41-vuotias ja elän lapsiperheen arkea Liedossa. Olen innokas käsitöiden ja lukemisen ystävä, sen lisäksi ulkoilu ja retkeily koiran kanssa ovat tärkeä osa arkeani. Järjestö ja vapaaehtoistyö ovat myös lähellä sydäntäni.  Olen työskennellyt lähes koko lähes 18 vuotisen työurani terveydenhuollossa,  pääasiallisesti kätilönä ja nykyisin myös seksuaalirikosuhripäivystyksessä. Lisäksi opiskelen terveyden edistämisen YAMK opintoja. Toimin myös Liedon kunnanvaltuutettuna ja kunnanvaltuuston varapuheenjohtajana, olen kolmannen kauden kunnanvaltuutettu.  

Miksi olen ehdolla aluevaaleissa❓

Aluevaaleissa ratkaistaan, millaiset sote- ja pelastustoimen palvelut meillä on tulevaisuudessa. Muutos parempaan voi toteutua vain, jos siihen on todellista tahtoa. Kyse on kaikille merkittävistä palveluista. Jokaisen on voitava luottaa siihen, että hoitoa ja hoivaa saa silloin kun sitä tarvitsee. Julkinen terveydenhuolto, yksityinen terveydenhuolto ja kolmas sektori täydentävät toisiaan. Hyvinvointialueella päätöksenteon pitää perustua tietoon, läpinäkyviin kustannuksiin ja laadun vertailuun. Huolehdimme taloudesta fiksusti.

Kaikki tarvitsevat elämänsä aikana sote-palveluita. Ja siksi kannattaa äänestää aluevaaleissa!

Peräänkuulutan aitoa uskoa sote-alan parempaan tulevaisuuteen ja siihen, että asioita voi ja kannattaa muuttaa. Oman työni ja koulutuksen ja kokemusten kautta olen perehtynyt sote-uudistukseen monesta eri näkökulmasta. Valitse siis sote osaaja aluevaltuustoon.

Minua voit äänestää minua koko Varsinais-Suomen alueella numerolla 402.

SDP:n Varsinais-Suomen ehdokkaita voit äänestää numeroista 343- 440.

Ennakkoäänestys 12. – 18.1.2022

Vaalipäivä sunnuntaina 23.1.2022

Minulle tärkeitä asioita

Laadukkaat ja lähellä ihmistä olevat palvelut.

Lähellä sijaitsevat neuvolat ja terveysasemat sekä ikäihmisten ja vammaisten kotiin annettavat palvelut ovat koko järjestelmän perusta. Lähipalveluita vahvistetaan ja saatavuutta parannetaan, turvataan nopea hoitoon pääsy. Hyödynnetään uusia  ratkaisuja lähipalveluiden järjestämiseksi  lisäämällä  digitaalisuutta ja liikkuvia palveluita.  Näin vapautetaan resursseja normaaliin läsnäolopalveluun niille, jotka sitä  tarvitsevat. Lähipalveluissa tulee olla saatavilla myös soveltuvia erikoislääkäripalveluja. 

Työolot koko hyvinvointialueella kuntoon.

Meillä ei ole varaa menettää enää yhtäkään työntekijää! Toiminnan kannalta olennaista on turvata riittävä osaavan henkilöstön saanti sekä työhyvinvointiin panostaminen.  Henkilöstö tulee alusta saakka ottaa mukaan muutokseen ja  tulee voida jatkossa keskittyä ydintehtäviin. Palkkauksen tulee vastata työnvaativuutta, työtehtävien vastuuta ja kuormitusta. 

Lasten ja perheiden palveluihin lisätään varhaista tukea ja apua. 

Matalankynnyksen saavutettavia palveluita on lisättävä. Neuvolat, perhekeskukset,  oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut, vammaispalvelut, lastensuojelu ja mielenterveyspalvelut ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Lasten, nuorten ja perheiden kannalta on tärkeää, että palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden. Tämä edellyttää nykyisten raja-aitojen madaltamista perus- ja erityistason palveluiden välillä. Kuullaan  lapsia ja nuoria päätöksenteossa  ja  otetaan lapsivaikutusten arviointi  käyttöön Varsinais- Suomessa.

Monituottajuutta vahvistetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä.

Aitoa sosiaali-ja terveyspalveluiden yhteensovittamista tarvitaan palveluverkon ja palveluiden saatavuuden turvaamiseksi ja raskaampien palveluiden vähentämiseksi. Lasten ja perheiden palveluissa sekä lastensuojelussa tulee olla riittävästi resursseja, jotta voidaan turvata jokaiselle lapselle turvallinen lapsuus. 

Mielenterveyspalveluihin pitää päästä ennen kuin ongelmat pahenevat. 

Nuorten huolet otetaan vakavasti. Kun mieli tai elämä järkkyy missä tahansa eläman vaiheessa, apua täytyy saada nopeasti. Paras apu on ennaltaehkäisy ja laadukkaat matalan kynnyksen peruspalvelut.

Maksuton ehkäisy ja laadukas seksuaalineuvonta alle 25- vuotiaille.

Parannetaan nuorten tietämystä seksuaalisuudesta. Maksuttoman ehkäisyn avulla lisätään nuorten hyvinvointia, parannetaan tasa-arvoa. Ennenkaikkea ehkäistään ei-toivottuja raskauksia ja raskauden keskeytysten määrä vähenee. 

Arvokas vanhuus-pidetään huolta ikäihmisistä.

Kotihoidon palveluita kehitetään vastaamaan paremmin vanhuksien tarpeita. Apua ikäihmisten terveydenhuollon ja palvelutarpeiden haasteisiin tulee löytää osaltaan sote-palveluiden integraatiosta. Tarvitaan vahvaa moniammatillista osaamista, jolla tuetaan vanhusten osallisuutta ja mahdollisuuksia asua ja elää lähiyhteisöissä. Tuettua palveluasumista on riittävästi ja laadukasta hoitoa tulee saada niin kotona kuin silloinkin, kun kotona ei enää pärjää. 

Omaishoidolla on väliä.

Omaishoidon asemaa vahvistetaan sotepalveluissa, tuen kriteerit yhdenmukaistetaan sekä tuen tasoa nostetaan, jolloin madalletaan kynnystä jäädä hoitamaan lähimmäistä ilman taloudellisia huolia. Tilapäishoitoa kehitetään yksilölliset tarpeet huomioiden, jolloin lasten omaishoitajien asema vahvistuu. 

Erityisryhmien ja harvinaisten sairauksien tukea vahvistetaan.

Kannan huolta erityisryhmien mm.harvinaisten sairauksien, vammaisten palveluista tai  neuropsykiatrian kirjon tulevaisuuden palveluista. Erityisryhmien elämänlaatu ei saa heiketä ja heille täytyy järjestää oikeanlaista yksilöllistä tukea ja kuntoutusta uudistuksen myötä.

 Sote järjestöt ja yritykset osaksi hyvinvointipalveluita. 

Ota minuun yhteyttä joko sähköpostitse tai sivujeni kautta.
niina.piippo@lieto.fi
https://niina-piippo.webnode.fi